Prohlášení o ochrane údaju


Ochrana údaju je pro naši spolecnost velmi duležitá. Obecne platí, že náš web mužete využívat bez toho, že byste poskytovali jakékoli osobní údaje. Pokud si však subjekt údaju preje využít konkrétní online služby naší spolecnosti, muže být zpracování osobních údaju nezbytné. Je-li zpracování osobních údaju nezbytné a pro toto zpracování neexistuje statutární základ, obecne platí, že vás coby subjekt údaju požádáme o souhlas.

Zpracování osobních údaju, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa ci telefonní císlo subjektu údaju, vždy probíhá v souladu s nemeckým Federálním zákonem o ochrane údaju (BDSG), Obecným narízením o ochrane osobních údaju EU (GDPR) úcinným k 25. kvetnu 2018 a dalšími relevantními zákony. V tomto prohlášení o ochrane údaju chce naše spolecnost poskytnout informace o typu, rozsahu a duvodu zpracování osobních údaju a informovat vás jako potenciální subjekt údaju o vašich právech.

Naše spolecnost zavedla množství technických a organizacních opatrení, aby zajistila nejkomplexnejší možnou ochranu zpracovávaných osobních údaju. Prenosy dat po internetu jsou však obecne náchylné ke zranitelnosti týkající se zabezpecení, což znamená, že absolutní ochrana není možná.


1 Definice
Prohlášení o ochrane údaju naší spolecnosti je založeno na narízení GDPR. Naše prohlášení o ochrane údaju by melo být snadno citelné a pochopitelné. Abychom to zajistili, definujeme predem používané pojmy:

1.1 Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobe (‚dále jen subjekt údaju‘); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze prímo ci neprímo identifikovat, zejména odkazem na urcitý identifikátor, napríklad jméno, identifikacní císlo, lokacní údaje, sítový identifikátor nebo na jeden ci více zvláštních prvku fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spolecenské identity této fyzické osoby“ (cl. 4, odst. 1 narízení GDPR).

1.2 Subjekt údaju
Subjektem údaju je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.

1.3 Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údaju, který je prováden pomocí ci bez pomoci automatizovaných postupu, jako je shromáždení, zaznamenání, usporádání, strukturování, uložení, prizpusobení nebo pozmenení, vyhledání, nahlédnutí, použití, zprístupnení prenosem, šírení nebo jakékoliv jiné zprístupnení, serazení ci zkombinování, omezení, výmaz nebo znicení.

1.4 Omezení zpracování
Omezením zpracování se rozumí oznacení uložených osobních údaju za úcelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

1.5 Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údaju spocívající v jejich použití k hodnocení nekterých osobních aspektu vztahujících se k fyzické osobe, zejména k rozboru nebo odhadu aspektu týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmu, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6 Pseudonymizace
Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údaju takovým zpusobem, že již nemohou být prirazeny konkrétnímu subjektu údaju bez použití dodatecných informací. Tyto dodatecné informace jsou uchovávány oddelene a vztahují se na ne technická a organizacní opatrení, aby bylo zajišteno, že nebudou prirazeny identifikované ci identifikovatelné fyzické osobe

1.7 Správce (osoba zodpovedná za zpracování)
Správcem neboli osobou zodpovednou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán verejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo spolecne s jinými urcuje úcely a prostredky zpracování osobních údaju.

1.8 Zpracovatel
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán verejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

1.9 Príjemce
Príjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán verejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, at už se jedná o tretí stranu, ci nikoli. Za príjemce se však nepovažují orgány verejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetrení v souladu s právem Unie nebo clenského státu.

1.10 Tretí strana
Tretí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán verejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údaju, správcem, zpracovatelem ani osobou prímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávnena ke zpracování osobních údaju.

1.11 Souhlas

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodne vyjádrený, konkrétní, informovaný a jednoznacný projev vule, kterým subjekt údaju dává prohlášením ci jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údaju.


2 Název a adresa správce
Správcem dle definice v narízení GDPR je:
Fissler GmbH
Harald-Fissler-Straße 1
55743 Idar-Oberstein, Nemecko

e-mail: zentrale@fissler.de
www.fissler.com

3 Kontaktní informace o našem externím poverenci pro ochranu osobních údaju
Pan Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg, Nemecko
Tel. +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

Kterýkoli subjekt údaju muže prímo kontaktovat našeho poverence pro ochranu osobních údaju s jakýmikoli otázkami ci návrhy týkajícími se ochrany údaju.


4 Soubory cookie
Web naší spolecnosti používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory uložené v pocítacovém systému prostrednictvím internetového prohlížece.

Soubory cookie používá mnoho webu a serveru. Mnoho souboru cookie obsahuje ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinecným kódem souboru cookie. Skládá se z retezce znaku, který weby a servery mohou priradit konkrétnímu webovému prohlížeci, v nemž byl soubor cookie uložen. To umožnuje navštíveným webum a serverum odlišit konkrétní prohlížec subjektu údaju od jiných webových prohlížecu obsahujících jiné soubory cookie. Urcitý webový prohlížec lze rozpoznat a identifikovat prostrednictvím unikátního ID souboru cookie. Pomocí souboru cookie muže spolecnost Fissler GmbH poskytovat uživatelsky vstrícné služby, které by bez nastavení souboru cookie nebyly možné.

Díky souborum cookie mužeme optimalizovat informace a nabídky na našem webu ve prospech uživatele. Jak bylo uvedeno výše, soubory cookie nám umožnují rozpoznat opakované návštevníky našeho webu. Cílem tohoto rozpoznávání je usnadnit jim používání našeho webu. Návštevníci webu, kterí používají soubory cookie, napríklad nemusí pri každé návšteve zadávat svá prístupová poverení, protože webový server tyto informace prevezme ze souboru cookie uloženého v pocítacovém systému uživatele. Dalším príkladem je soubor cookie pro nákupní košík v online obchodu. Online obchod používá soubor cookie k zaznamenání produktu, které si zákazník uložil do svého virtuálního nákupního košíku.

Nastavování souboru cookie naším webem lze kdykoli zabránit nakonfigurováním používaného webového prohlížece, címž vyjádríte svou trvalou námitku proti nastavování souboru cookie. Krome toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli odstranit pomocí webového prohlížece ci jiných softwarových programu. Toto je možné ve všech bežných webových prohlížecích. Deaktivujete-li ve svém internetovém prohlížeci soubory cookie, muže se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu.


5 Zaznamenávání obecných údaju a informací
Web spolecnosti Fissler GmbH pri každém volání subjektem údaju nebo automatizovaným systémem zaznamenává urcité množství obecných údaju a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Zaznamenané údaje mohou zahrnovat použité typy a verze prohlížece, operacní systém použitý k prístupu k systému, web, z nehož pristupující systém našeho webu dosáhl (odkazovatel), web, z nehož pristupující systém na náš web pristoupil, datum a cas prístupu na náš web, adresu IP (Internet Protocol) a další podobné informace, které používáme k prevenci kriminality v prípade útoku na naše systémy IT.

Pri používání techto obecných údaju a informací spolecnost Fissler GmbH neciní žádné závery o subjektu údaju. Namísto toho jsou tyto informace nutné ke správnému dodání obsahu našeho webu, k optimalizaci obsahu našeho webu, k zajištení stálé funkcnosti našich IT systému a technologie našeho webu a k poskytování potrebných informací orgánum cinným v trestním rízení v prípade kybernetického útoku. Spolecnost Fissler GmbH tyto anonymne shromáždené údaje a informace analyzuje statisticky s cílem zvýšit ochranu a zabezpecení údaju v naší spolecnosti a s konecným cílem dosáhnout optimální úrovne ochrany zpracovaných osobních údaju. Anonymní údaje v souborech protokolu systému jsou uloženy oddelene od jakýchkoli a všech osobních údaju zadaných subjektem údaju.


6 Možnost kontaktování prostrednictvím webu
Web naší spolecnosti obsahují informace umožnující naši spolecnost rychle elektronicky kontaktovat a komunikovat s ní, mezi než patrí obecná adresa elektronické pošty (e-mailová adresa). V prípade, že subjekt údaju kontaktuje správce e-mailem nebo prostrednictvím kontaktního formuláre, jsou osobní údaje predané subjektem údaju automaticky uloženy. Takové osobní údaje predané na dobrovolném základe subjektem údaju správci údaju jsou uloženy za úcelem zpracování ci kontaktování subjektu údaju. Tyto osobní údaje nejsou predávány tretím stranám.


7 Pravidelný výmaz a blokování osobních údaju
Správce osobních údaju bude osobní údaje subjektu údaju zpracovávat a ukládat pouze po dobu nezbytnou k dosažení úcelu zpracování nebo po dobu urcenou zákonodárcem v zákonech ci narízeních, která se na správce vztahují. V prípade, že duvod uložení nadále nelze použít nebo vyprší doba uložení stanovená zákonodárcem, jsou osobní údaje pravidelne blokovány nebo mazány v souladu s právními požadavky.

8 Práva subjektu údaju

8.1 Právo na potvrzení
Každý subjekt údaju má právo získat od správce potvrzení, zda jsou ci nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Chce-li subjekt údaju využít tohoto svého práva na potvrzení, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju nebo na jiného zamestnance správce.

8.2 Právo na prístup
Každý subjekt údaju má právo kdykoli získat od správce zdarma informace o svých uložených osobních údajích a dále kopii techto informací. Smernice a narízení dále poskytují subjektu údaju prístup k následujícím informacím:
úcely zpracování;

 • kategorie zpracovávaných osobních údaju;
 • príjemci nebo kategorie príjemcu, kterým osobní údaje byly nebo budou zprístupneny, zejména príjemci ve tretích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo, není-li ji možné urcit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údaju týkajících se subjektu údaju nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úradu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údaju, pokud nejsou získány od subjektu údaju;
 • skutecnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, vcetne profilování, uvedenému v cl. 22 odst. 1 a 4 narízení GDPR, a prinejmenším v techto prípadech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a predpokládaných dusledku takového zpracování pro subjekt údaju.

Subjekt údaju má dále právo získat informaci o tom, zda se osobní údaje predávají do tretí zeme nebo mezinárodní organizaci. Je-li tomu tak, má subjekt údaju právo být informován o vhodných bezpecnostních opatreních, která se na predávání vztahují.

Chce-li subjekt údaju využít tohoto svého práva na prístup, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju.

8.3 Právo na opravu
Subjekt údaju má právo na to, aby správce bez zbytecného odkladu opravil nepresné osobní údaje, které se ho týkají. S prihlédnutím k úcelum zpracování má subjekt údaju právo na doplnení neúplných osobních údaju, a to i poskytnutím dodatecného prohlášení.

Chce-li subjekt údaju toto své právo na opravu uplatnit, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju.

8.4 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Subjekt údaju má právo na to, aby správce bez zbytecného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údaju týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytecného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z techto duvodu, za predpokladu, že zpracování nadále není nezbytné:

 • Osobní údaje již nejsou potrebné pro úcely, pro které byly shromáždeny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údaju odvolá souhlas, na jehož základe byly údaje podle cl. 6 odst. 1 písm. a) nebo cl. 9 odst. 2 písm. a) narízení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní duvod pro zpracování.
 • Subjekt údaju vznese námitky proti zpracování podle cl. 21 odst. 1 narízení GDPR a neexistují žádné prevažující oprávnené duvody pro zpracování nebo subjekt údaju vznese námitky proti zpracování podle cl. 21 odst. 2 narízení GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávne.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnení právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo clenského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromáždeny v souvislosti s nabídkou služeb informacní spolecnosti podle cl. 8 odst. 1 narízení GDPR.

Platí-li jeden z výše uvedených duvodu a subjekt údaju si preje požádat naši spolecnost o výmaz osobních údaju, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju. Náš poverenec pro ochranu osobních údaju ihned zajistí okamžité splnení žádosti o výmaz.

Jestliže správce osobní údaje zverejnil a je povinen je podle clánku 17 odstavce 1 vymazat, prijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení primerené kroky, vcetne technických opatrení, aby informoval správce, kterí tyto osobní údaje zpracovávají, že subjekt údaju žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie ci replikace, pokud není vyžadováno zpracování. Nezbytná opatrení v konkrétních prípadech zarídí poverenec pro ochranu osobních údaju.

8.5 Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údaju má právo udelené evropským zákonodárcem na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z následujících prípadu:

 • Subjekt údaju popírá presnost osobních údaju, a to na dobu potrebnou k tomu, aby správce mohl presnost osobních údaju overit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údaju odmítá výmaz osobních údaju a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotrebuje pro úcely zpracování, ale subjekt údaju je požaduje pro urcení, výkon nebo obhajobu právních nároku.
 • Subjekt údaju vznesl námitku proti zpracování podle cl. 21 odst. 1 narízení GDPR, dokud nebude overeno, zda oprávnené zájmy správce prevažují nad oprávnenými duvody subjektu údaju.

Platí-li jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údaju si preje požádat o omezení zpracování osobních údaju uložených naší spolecností, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju. Poverenec pro ochranu osobních údaju zarídí omezení zpracování.

8.6 Právo na prenositelnost údaju
Každý subjekt údaju má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, bežne používaném a strojove citelném formátu. Dále má právo predat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za predpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle cl. 6 odst. 1 písm. a) nebo cl. 9 odst. 2 písm. a) narízení GDPR nebo na smlouve podle cl. 6 odst. 1 písm. b) narízení GDPR a zpracování se provádí automatizovane, za predpokladu, že zpracování není nezbytné pro splnení úkolu provádeného ve verejném zájmu nebo pri výkonu verejné moci, kterým je správce poveren.

Pri výkonu svého práva na prenositelnost údaju podle cl. 20, odst. 1 narízení GDPR má dále subjekt údaju právo na to, aby osobní údaje byly predány prímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nejsou tím nepríznive dotcena práva a svobody jiných osob.

Subjekt údaju, který chce uplatnit právo na prenositelnost údaju, se muže kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu údaju.

8.7 Právo vznést námitku
Každý subjekt údaju má z duvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údaju, které se jej týkají, na základe cl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) narízení GDPR.  To se rovnež týká profilování založeného na techto ustanoveních.

Naše spolecnost nebude osobní údaje dále zpracovávat, krome situace, kdy prokážeme závažné oprávnené zájmy pro zpracování, které prevažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údaju, nebo kdy je budeme potrebovat pro urcení, výkon nebo obhajobu právních nároku.

Pokud naše spolecnost osobní údaje zpracovává pro úcely prímého marketingu, má subjekt údaju právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údaju, které se ho týkají, pro takový marketing. To se vztahuje i na profilování v rozsahu, v nemž se týká takového prímého marketingu. Vznese-li subjekt údaju k naší spolecnosti námitku proti zpracování jeho údaju pro úcely prímého marketingu, nebudeme nadále dané osobní údaje pro tyto úcely zpracovávat.
Subjekt údaju má navíc z duvodu týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údaju, které se ho týkají, naší spolecností pro úcely vedeckého ci historického výzkumu nebo pro statistické úcely podle cl. 89 odst. 1 narízení GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnení úkolu provádeného z duvodu verejného zájmu.

Subjekt údaju, který chce uplatnit právo vznést námitku, se muže kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu údaju.

8.8 Automatizované individuální rozhodování, vcetne profilování
Subjekt údaju má právo nebýt predmetem žádného rozhodnutí založeného výhradne na automatizovaném zpracování, vcetne profilování, které má pro nej právní úcinky nebo se ho obdobným zpusobem významne dotýká, za predpokladu, že rozhodnutí není nezbytné k uzavrení nebo plnení smlouvy mezi subjektem údaju a správcem údaju nebo není povoleno právem Unie nebo clenského státu, které se na správce vztahuje a které rovnež stanoví vhodná opatrení zajištující ochranu práv a svobod a oprávnených zájmu subjektu údaju, nebo není založeno na výslovném souhlasu subjektu údaju.

Je-li rozhodnutí nezbytné k uzavrení nebo plnení smlouvy mezi subjektem údaju a správcem údaju nebo je-li založeno na výslovném souhlasu subjektu údaju, provede naše spolecnost vhodná opatrení na ochranu práv a svobod a oprávnených zájmu subjektu údaju, prinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádrit svuj názor a práva napadnout rozhodnutí.
Chce-li subjekt údaju práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování uplatnit, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju.

8.9 Právo odvolat souhlas s ochranou údaju
Každý subjekt údaju má právo svuj souhlas se zpracováním osobních údaju kdykoli odvolat. Chce-li subjekt údaju právo souhlas odvolat uplatnit, muže se kdykoli obrátit na našeho poverence pro ochranu osobních údaju.


9 Ochrana údaju pro žádosti a rízení o žádostech
Správce údaju shromažduje a zpracovává osobní údaje žadatelu za úcelem zpracování v rámci rízení o žádosti. Zpracování muže být provádeno i elektronicky. To nastává obzvlášte v prípade, že žadatel príslušné dokumenty žádosti odešle správci e-mailem nebo prostrednictvím webového formuláre na webovém serveru. V prípade, že naše spolecnost s žadatelem uzavre pracovní smlouvu, budou odeslané údaje uloženy za úcelem zpracování zamestnaneckého vztahu v souladu s právními požadavky. Pokud naše spolecnost pracovní smlouvu s žadatelem neuzavre, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány šest mesícu po oznámení rozhodnutí o odmítnutí za predpokladu, že výmaz nebude v rozporu s dalšími oprávnenými zájmy správce. Dalším oprávneným zájmem v této souvislosti je napríklad dukazní bremeno v rízení dle Obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

10 Nástroje pro sledování

Ustanovení o ochrane údaju týkající se použití a aplikace služby Google Analytics
Na našem webu správce integroval komponentu služby Google Analytics (s anonymizacní funkcí). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je shromaždování, sber a analýza údaju o chování návštevníku webu. Služba webové analýzy shromažduje mimo jiné údaje o webech, z nichž daná osoba prišla („odkazovatel“), jaké podstránky navštívila ci jak casto a jak dlouho byla urcitá podstránka zobrazena. Webová analýza se používá prevážne pro úcely optimalizace webu a k provádení analýzy nákladu a prínosu internetové reklamy.

Provozovatelem služby Google Analytics je spolecnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.
Správce pro úcely webové analýzy prostrednictvím služby Google Analytics používá aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Prostrednictvím této aplikace spolecnost Google zkracuje a anonymizuje adresu IP internetového pripojení subjektu údaju pri prístupu na náš web z clenského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodárském prostoru.

Cílem komponenty služby Google Analytics je analyzovat provoz na našem webu. Spolecnost Google shromáždené údaje a informace využívá mimo jiné k vyhodnocení využití našeho webu a k poskytování online zpráv zobrazujících aktivity na našem webu a k poskytování dalších služeb týkajících se našeho webu naší spolecnosti.

Služba Google Analytics umistuje do IT systému subjektu údaju soubor cookie. Definice souboru cookie je vysvetlena výše. Nastavení souboru cookie umožnuje spolecnosti Google analyzovat využití našeho webu. S každým vyvoláním jedné z jednotlivých stránek našeho webu, který je provozován správcem a na nemž byla integrována komponenta služby Google Analytics, internetový prohlížec v IT systému subjektu údaju automaticky odešle prostrednictvím komponenty služby Google Analytics údaje za úcelem online reklamy a vyúctování provizí spolecnosti Google. V prubehu této technické procedury spolecnost Google získá osobní informace, jako je adresa IP subjektu údaju, které spolecnosti Google slouží mimo jiné ke zjištení puvodu návštevníku a klepnutí a k následnému vyúctování provizí.

Soubor cookie se používá k uložení osobních údaju, jako je cas prístupu, umístení, z nehož došlo k prístupu ci cetnost návštev našeho webu subjektem údaju. S každou návštevou našeho webu se takové osobní údaje, vcetne adresy IP internetového pripojení používaného subjektem údaju, predají spolecnosti Google do Spojených státu amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy spolecností Google ve Spojených státech amerických. Spolecnost Google muže tyto osobní údaje shromáždené prostrednictvím uvedené technické procedury predat tretím stranám.

Jak bylo uvedeno výše, subjekt údaju muže nastavování souboru cookie naším webem kdykoli zabránit príslušnou úpravou používaného webového prohlížece, címž nastavování souboru cookie trvale zakáže. Taková úprava používaného internetového prohlížece by zamezila v nastavování souboru cookie v IT systému subjektu údaju i službe Google Analytics. Krome toho lze soubory cookie již používané službou Google Analytics kdykoli odstranit pomocí webového prohlížece ci jiných softwarových programu.

Subjekt údaju má dále možnost vznést námitku proti shromaždování údaju generovaných službou Google Analytics, což se týká používání tohoto webu, i proti zpracování techto údaju spolecností Google, a tím i možnost jakékoli takové cinnosti zabránit. Za tímto úcelem je treba, aby si subjekt údaju stáhl a nainstaloval doplnek prohlížece z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnek prohlížece ríká službe Google Analytics prostrednictvím skriptu JavaScript, že službe Google Analytics nesmí být predávány žádné údaje o návšteve internetových stránek. Instalace tohoto doplnku prohlížece je spolecností Google považována za námitku. Dojde-li pozdeji ke smazání, zformátování ci nové instalaci IT systému subjektu údaju, musí subjekt údaju doplnek prohlížece znovu nainstalovat a službu Google Analytics tím zakázat. Pokud byl doplnek prohlížece subjektem údaju nebo jinou osobou priraditelnou do jeho sféry kompetence odinstalován nebo je zakázán, je možné provést jeho reinstalaci nebo reaktivaci.

Další informace o platných ustanoveních spolecnosti Google týkajících se ochrany údaju lze získat na stránkách https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/us.html. Další vysvetlení služby Google Analytics je uvedeno pod následujícím odkazem:
https://www.google.com/analytics/.

Ustanovení o ochrane údaju týkající se použití a aplikace Facebooku
Správce na tomto webu integroval komponenty Facebooku. Facebook je sociální sít. Sociální sít je místo pro spolecenská setkání na internetu, online komunita, která obvykle umožnuje uživatelum vzájemne komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální sít muže sloužit jako platforma pro výmenu názoru a zkušenosti nebo umožnovat internetové komunite poskytování osobních nebo obchodních informací. Facebook mimo jiné umožnuje uživatelum sociální síte vytváret soukromé profily, nahrávat fotografie a posílat po síti žádosti o prátelství.

Spolecností provozující Facebook je spolecnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud subjekt údaju žije mimo Spojené státy americké nebo Kanadu, je správcem spolecnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

S každým vyvoláním jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového webu, který je provozován správcem a do nehož byla integrována komponenta Facebooku (modul plug-in Facebooku), je webový prohlížec IT systému subjektu údaju automaticky vyzván ke stažení zobrazení odpovídající komponenty Facebooku ze síte Facebook prostrednictvím komponenty Facebooku. Prehled všech modulu plug-in Facebooku, k nimž lze pristupovat, je uveden na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Behem této technické procedury se Facebook dozví o tom, které konkrétní dílcí weby našeho webu subjekt údaju navštívil.

Je-li subjekt údaju soucasne prihlášen k Facebooku, detekuje Facebook každé vyvolání našeho webu subjektem údaju a – po celou dobu pobytu na našem webu – to, které konkrétní dílcí weby našeho webu subjekt údaju navštívil. Tyto informace jsou shromaždovány prostrednictvím komponenty Facebooku a pridruženy k príslušnému úctu Facebooku subjektu údaju. Klepne-li subjekt údaju na jedno z tlacítek Facebooku integrovaných do našeho webu, napríklad na tlacítko „To se mi líbí“, nebo odešle-li subjekt údaju komentár, Facebook tuto informaci priradí k osobnímu uživatelskému úctu na Facebooku subjektu údaju a uloží osobní údaje.

Kdykoli je subjekt údaju v dobe návštevy našeho webu prihlášen k Facebooku, Facebook vždy získává prostrednictvím komponenty Facebooku informace o návšteve subjektu údaju na našem webu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údaju klepne na komponentu Facebooku. Pokud je takové predávání informací Facebooku ze strany subjektu údaju nežádoucí, muže mu zabránit tím, že se pred vyvoláním našeho webu odhlásí z úctu Facebooku.
Informace o shromaždování, zpracování a používání osobních údaju spolecností Facebook jsou uvedeny v zásadách používání údaju Facebooku, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/. Krome toho obsahuje vysvetlení o nastavení voleb, které Facebook nabízí k ochrane soukromí subjektu údaju. Dále je k dispozici nekolik aplikací, které umožnují subjektum údaju blokovat prenos údaju spolecnosti Facebook, napríklad aplikace Facebook Blocker prodejce Webgraph, kterou lze získat na adrese webgraph.com/resources/facebookblocker/. Subjekt údaju muže pomocí takové aplikace blokovat prenos údaju spolecnosti Facebook.

Použití funkce Facebook Remarketing
Tento web používá funkci remarketingu „Custom Audiences“ spolecnosti Facebook Inc. („Facebook“). Úcelem této funkce je zobrazovat návštevníkum tohoto webu reklamy uzpusobené jejich zájmum, když pristupují k sociální síti Facebook („reklamy síte Facebooku“). Za tímto úcelem byl na tomto webu implementován príznak Facebook Remarketing. Tento príznak ustavuje prímé propojení se servery Facebooku, kdykoli nekdo navštíví náš web. To má za následek, že na server Facebooku je odeslána zpráva uvádející, že jste navštívili tento web a Facebook tuto informaci pridruží k vašemu osobnímu úctu na Facebooku. Podrobnejší informace o shromaždování a používání údaju i o vašich právech a možnostech chránit své soukromí jsou uvedeny v zásadách Facebooku týkajících se soukromí na adrese

https://www.facebook.com/about/privacy/

Alternativní možností je funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ .

K tomu bude treba, abyste v danou dobu byli prihlášeni k Facebooku.

Ustanovení o ochrane údaju týkající se použití a aplikace služby Twitter
Správce na tomto webu integroval komponenty služby Twitter. Twitter je vícejazycná verejne prístupná mikroblogová služba, pomocí níž mohou uživatelé zverejnovat a šírit „tweety“, což jsou krátké zprávy o délce nejvýše 280 znaku. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, vcetne osob, které nejsou prihlášeny ke službe Twitter. Tyto „tweety“ se rovnež zobrazí „sledovatelum“ daného uživatele. „Sledovatelé“ jsou jiní uživatelé služby Twitter, kterí sledují „tweety“ urcitého uživatele. Krome toho služba Twitter umožnuje oslovit široké publikum prostrednictvím tzv. hashtagu, odkazu nebo preposlaných „tweetu“.

Spolecností provozující službu Twitter je spolecnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké.

S každým vyvoláním jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován správcem a na nemž byla integrována komponenta služby Twitter (tlacítko služby Twitter), je webový prohlížec IT systému subjektu údaju automaticky vyzván ke stažení zobrazení odpovídající komponenty služby Twitter ze služby Twitter. Další informace o tlacítkách služby Twitter jsou k dispozici na adrese https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Behem této technické procedury se služba Twitter dozví o tom, které konkrétní podstránky našeho webu subjekt údaju navštívil. Cílem integrace komponenty služby Twitter je umožnit našim uživatelum predávat dále obsah našeho webu, propagovat tento web v digitálním svete a zvyšovat pocet našich návštevníku.
Je-li subjekt údaju soucasne prihlášen ke službe Twitter, detekuje služba Twitter každé vyvolání našeho webu subjektem údaju a – po celou dobu pobytu na našem webu – to, které konkrétní podstránky našeho webu subjekt údaju navštívil. Tyto informace jsou shromaždovány prostrednictvím komponenty služby Twitter a pridruženy k príslušnému úctu služby Twitter subjektu údaju. Klepne-li subjekt údaju na jedno z tlacítek služby Twitter integrovaných na našem webu, služba Twitter tuto informaci priradí k osobnímu uživatelskému úctu služby Twitter subjektu údaju a uloží osobní údaje.

Služba Twitter získává prostrednictvím komponenty služby Twitter informace o tom, že subjekt údaju navštívil náš web, za predpokladu, že je subjekt údaju v dobe vyvolání našeho webu prihlášen ke službe Twitter. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klepne na komponentu služby Twitter. Pokud je takové predávání informací spolecnosti Twitter ze strany subjektu údaju nežádoucí, muže mu zabránit tím, že se pred vyvoláním našeho webu odhlásí od služby Twitter.

Platné zásady spolecnosti Twitter týkající se soukromí jsou prístupné na adrese https://twitter.com/privacy?lang=en.

Ustanovení o ochrane údaju týkající se použití a aplikace portálu YouTube
Správce na tomto webu integroval komponenty portálu YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožnuje vydavatelum zdarma vystavovat videoklipy a dalším uživatelum je rovnež zdarma sledovat, recenzovat a komentovat. Portál YouTube umožnuje publikování všech druhu videí, takže nabízí prístup k úplným filmum a televizním poradum stejne jako k hudebním videím, upoutávkám a videím vyrobeným uživateli.

Spolecností provozující portál YouTube je spolecnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Spolecnost YouTube, LLC je dcerinou spolecností spolecnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

S každým vyvoláním jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován správcem a na nemž byla integrována komponenta portálu YouTube (video portálu YouTube), je webový prohlížec IT systému subjektu údaju automaticky vyzván ke stažení zobrazení odpovídající komponenty portálu YouTube. Další informace o portálu YouTube jsou k dispozici na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Behem této technické procedury se portál YouTube dozví o tom, které konkrétní podstránky našeho webu subjekt údaju navštívil.

Je-li subjekt údaju prihlášen k portálu YouTube, portál YouTube pri každém vyvolání podstránky, která obsahuje video portálu YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údaju navštívil. Tyto informace jsou spolecnostmi YouTube a Google shromaždovány a prirazeny k príslušnému úctu portálu YouTube subjektu údaju.

Spolecnosti YouTube a Google získají prostrednictvím komponenty portálu YouTube informace o tom, že subjekt údaju navštívil náš web, pokud je subjekt údaju v dobe volání našeho webu prihlášen k portálu YouTube; dochází k tomu bez ohledu na to, zda daná osoba klepne na video portálu YouTube. Pokud je predávání techto informací spolecnostem YouTube a Google ze strany subjektu údaju nežádoucí, muže mu subjekt údaju zabránit tím, že se pred vyvoláním našeho webu odhlásí od svého úctu v portálu YouTube.

Informace o shromaždování, zpracování a používání osobních údaju spolecnostmi YouTube a Google jsou uvedeny v zásadách spolecnosti YouTube týkajících se soukromí, které jsou k dispozici na adrese
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Prihlášení k odberu našeho informacního zpravodaje
Uživatelé webu spolecnosti Fissler GmbH mají možnost prihlásit se k odberu informacního zpravodaje spolecnosti. Vstupní maska použitá pro tento úcel urcuje, jaké osobní údaje jsou poskytnuty správci.

Spolecnost Fissler GmbH prostrednictvím svého informacního zpravodaje pravidelne informuje své zákazníky a obchodní partnery o nabídkách spolecnosti. Subjekt údaju muže informacní zpravodaj dostávat, pouze pokud (1) subjekt údaju má platnou e-mailovou adresu a (2) subjekt údaju se k odberu informacního zpravodaje prihlásí. Z právních duvodu jako soucást zdvojeného prihlašovacího procesu je na e-mailovou adresu puvodne zaregistrovanou subjektem údaju odeslán potvrzovací e-mail. Tento potvrzovací e-mail slouží k overení, zda vlastník dané e-mailové adresy coby subjekt údaju schválil zasílání informacního zpravodaje nebo budoucí zasílání e-mailu k reklamním úcelum.

Behem registrace rovnež ukládáme adresu IP pocítacového systému prirazenou poskytovatelem internetového pripojení (ISP) a použitou subjektem údaju v dobe registrace, a dále datum a cas registrace. Shromaždování techto údaju je nutné pro rekonstrukci (potenciálního) pozdejšího zneužití e-mailové adresy subjektu údaju, a tudíž slouží úcelu poskytování právní ochrany správci.
Osobní údaje shromáždené v prubehu registrace budou použity pouze pro zasílání našeho informacního zpravodaje. Krome toho mohou být osobám, které jsou prihlášeny k odberu informacního zpravodaje, e-mailem zasílány informace, pokud je to nutné pro provozování služby informacního zpravodaje nebo pro pridruženou registraci, jako je tomu napríklad v prípade úprav nabídky informacního zpravodaje nebo v prípade zmeny technických podmínek. Subjekt údaju muže prihlášení k odberu našeho informacního zpravodaje ci reklamních e-mailu kdykoli ukoncit. Poskytnutý souhlas s uložením osobních údaju, který subjekt údaju udelil, aby mohl informacní zpravodaj dostávat, lze kdykoli odvolat. Každý informacní zpravodaj obsahuje odpovídající odkaz umožnující odvolání souhlasu. Odber informacního zpravodaje lze rovnež kdykoli odhlásit na webu správce, nebo lze správce o prání odber zrušit informovat jiným zpusobem.

Údaje uložené pri prihlášení k odberu informacního zpravodaje jsou rovnež predány spolecnosti Emarsys, která je ukládá. Máte-li v našem online obchodu zákaznický úcet a prihlásíte se k odberu informacního zpravodaje, jsou zákaznické údaje, které poskytnete, rovnež predány spolecnosti Emarsys. Údaje shromáždené pro prihlášení k odberu informacního zpravodaje nejsou poskytovány žádné další tretí strane.

Technickou expedici našeho informacního zpravodaje má na starosti spolecnost Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Nemecko; www.emarsys.com). Tato rakouská spolecnost se zastoupením v Berlíne poskytuje svým klientum software a infrastrukturu pro dorucování elektronických zpráv založených na svolení jejich príjemcum. Pri vážném vedomí své zodpovednosti vuci príjemcum svých klientu spolecnost Emarsys implementovala strategii nulové tolerance nevyžádaných sdelení (spam). Pokud jste k tomu udelili souhlas zpusobem popsaným níže, spolecnost Fissler s využitím preferencí založených na pseudonymizovaném uživatelském profilu spojí vaši e-mailovou adresu s tímto uživatelským profilem za úcelem vytvorení obsahu a designu vašeho personalizovaného informacního zpravodaje.
Spolecnost Emarsys navíc nabízí množství analytických možností pro urcení, jak jsou expedované informacní zpravodaje otevírány a používány, napríklad kolik uživatelu obdrželo urcitý e-mail, zda byly e-maily odmítnuty a zda se uživatelé po obdržení e-mailu odhlásili ze seznamu. Tyto analýzy jsou však provádeny pouze na skupinové úrovni, nepoužíváme je pro analýzu jednotlivcu. Další informace o ochrane údaju ve spolecnosti Emarsys jsou uvedeny na adrese https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/.

Sledování informacního zpravodaje
Informacního zpravodaje spolecnosti Fissler GmbH obsahují sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika integrovaná v e-mailech odesílaných ve formátu HTML, která umožnuje zaznamenávání a analýzu souboru protokolu. To umožnuje statistickou analýzu úspešnosti ci neúspešnosti online marketingových kampaní. Na základe integrovaného sledovacího pixelu, muže spolecnost Fissler GmbH zobrazit informace o tom, zda a kdy subjekt údaju otevrel urcitý e-mail a které odkazy z daného e-mailu sledoval.

Takové osobní údaje shromáždené prostrednictvím sledovacích pixelu obsažených v informacních zpravodajích správce ukládá a analyzuje za úcelem optimalizace rozesílání informacního zpravodaje a úpravy obsahu budoucích informacních zpravodaju tak, aby ješte lépe odpovídaly zájmum daného subjektu údaju. Tyto osobní údaje nebudou predávány tretím stranám. Subjekty údaju mají právo príslušné samostatné prohlášení o souhlasu poskytnuté prostrednictvím procedury zdvojeného prihlášení kdykoli odvolat. Po odvolání budou osobní údaje správcem odstraneny. Spolecnost Fissler GmbH automaticky považuje žádost o odhlášení za odvolání.

Funkce Google ReCaptcha
Využíváme funkci rozpoznání internetových botu („ReCaptcha“) poskytovanou spolecností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, napríklad pro položky online formuláru. Zásady týkající se soukromí: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated.

Služba Mapy Google
Využíváme integrovaných map poskytovaných službou „Mapy Google“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Údaje shromaždované pro zpracování mohou konkrétne zahrnovat adresu IP a lokacní údaje uživatele, avšak nikoli bez jejich souhlasu (obvykle urceného nastavením mobilního telefonu). Tyto údaje mohou být zpracovávány ve Spojených státech amerických. Zásady týkající se soukromí: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated.

11 Zodpovedný dozorový úrad pro ochranu údaju
Státní úrad pro soukromí a svobodu informací spolkové zeme Porýní-Falc
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz
Nemecko

Telefon: +49 (0) 61 31 2 08 24 49
Fax: +49 (0) 61 31 2 08 24 97
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

12 Zmeny prohlášení o ochrane údaju
Vyhrazujeme si právo menit naše ustanovení týkající se zabezpecení a ochrany údaju, bude-li to nutné z duvodu technologického rozvoje. V takových prípadech príslušným zpusobem zmeníme rovnež naše prohlášení o ochrane údaju. Sledujte prosím vždy nejnovejší verzi našeho prohlášení o ochrane údaju.
(04/2018)